Missie en visie

Missie

Het Novo College is een school voor Eerste Opvang aan Anderstaligen. Wij zien het als onze missie om leerlingen die de Nederlandse taal en cultuur (nog) niet machtig zijn voor te bereiden op de Nederlandse maatschappij en het Nederlandse onderwijssysteem. Hierbij maken wij geen onderscheid voor wat betreft afkomst, gender of religie. De wijze waarop wij dit doen, kunt u lezen in onze visie.

Visie

Het Novo College biedt onderwijs aan jongeren die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. In onze visie gaat onderwijs aan die groep verder dan uitsluitend taalonderwijs, denk hierbij aan het welbevinden van de jongeren en speciaal voor deze doelgroep geschoold personeel. Het is van cruciaal belang dat er vanuit een veilige thuishaven in een positief pedagogisch klimaat gewerkt wordt. 

Het onderwijskundig doel van het Novo College is om leerlingen voor te bereiden op het reguliere voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs, inburgering of de arbeidsmarkt. Naast het leren van het Nederlands wordt er ook aandacht geschonken aan wiskunde, Engels, burgerschap, praktische en sportieve vaardigheden. Voor de verdere uitwerking hiervan verwijzen wij naar de lessentabel elders op deze site.

Binnen de school moet aandacht zijn voor het leerproces. Ons streven is kleinschalig onderwijs te bieden, waarbij het niveau en de capaciteiten van de leerling bepalen in welke groep een leerling geplaatst wordt. Het meten van de leervorderingen van een jongere en ook van zijn welbevinden, wordt gedaan aan de hand van erkende toetsen. De resultaten van de metingen en het beste traject wordt met de jongere en hun ouders, voogd of begeleider besproken en vastgelegd in een leerlingsdossier.